fbpx

Công ty Antigua & Barbuda

Antigua và Barbuda cung cấp các dịch vụ truyền thống của một Trung tâm tài chính ngoại biên, bao gồm việc thành lập các công ty ngoại biên của Antigua, các tài khoản ngân hàng và cung cấp các dịch vụ tài chính.

Các công ty được thành lập theo Đạo luật Công ty Kinh doanh Quốc tế có thể được thành lập bởi người cư trú hoặc không cư trú và có thể đầu tư, giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ cho những người dân của Antigua và Barbuda miễn là họ xin được giấy chứng nhận và đăng ký. Các IBC vận hành kinh doanh tại Antigua sẽ phải tuân theo Đạo luật thuế thu nhập và bị đánh thuế ở mức tiêu chuẩn (hiện tại là 25%).

Không có sự kiểm soát trong các giao dịch tiền tệ của các Công ty Kinh doanh Quốc tế tại Antigua và các quỹ đầu tư có thể tự do chuyển dịch trong và ngoài Antigua.

Là một thuộc địa cũ của Anh, hệ thống pháp lý của Antigua thể hiện nguyên tắc Luật Thành Văn và Luật Chung của Anh.

Antigua và Barbuda đã áp dụng Hiệp định Tự động trao đổi thông tin của OECD cho mục đích thuế (AEoI) và đang tiến hành trao đổi thông tin thông qua Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS).

Các công ty kinh doanh quốc tế tại Antigua là những công cụ tốt cho thương mại và đầu tư quốc tế, miễn thuế và dễ duy trì.

 

Pháp lý

Mã quốc gia – AG

Cơ sở pháp lý – Luật chung

Khung pháp lý – Đạo luật Công ty Kinh doanh Quốc tế (Theo sửa đổi từ 1995-2018)

Hình thức công ty – Công ty Kinh doanh Quốc tế (IBC) (Công ty TNHH )

Trách nhiệm pháp lý – Trách nhiệm pháp lý của một cổ đông đối với công ty được giới hạn tùy thuộc vào cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ.

Hạn chế kinh doanh – Các IBC có thể được thành lập bởi cả cư dân cư trú hoặc không cư trú, và có thể đầu tư, giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ cho những người ở Antigua và Barbuda miễn là xin được giấy chứng nhận và đăng ký.

Vốn điều lệ – Không có yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu. Vốn điều lệ thường là US $ 50.000. Vốn phát hành tối thiểu có thể là một cổ phiếu có mệnh giá hoặc không có mệnh giá. Cổ phiếu phát hành phải được thanh toán đầy đủ. Cổ phiếu có thể là cổ phiếu đã đăng ký, cổ phiếu không có mệnh giá, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu có thể mua lại và cổ phiếu có hoặc không có quyền biểu quyết.

Cổ đông – Công ty có thể được thành lập bởi tối thiểu 1 cổ đông, có thể là thể nhân hoặc một pháp nhân và có thể không cư trú. Thông tin chi tiết của các cổ đông được bảo mật.

Giám đốc – Chỉ yêu cầu duy nhất một giám đốc có thể là thể nhân hoặc pháp nhân và có thể không cư trú. Thông tin chi tiết của các giám đốc được bảo mật.

Thư ký – Việc bổ nhiệm các nhân viên là không bắt buộc mặc dù theo thông lệ nên bổ nhiệm ít nhất một Thư ký. Nhân viên được Ban giám đốc bổ nhiệm và phải là thể nhân.

Địa chỉ đăng ký – IBC phải có văn phòng đăng ký và đại lý đăng ký có thể là cơ quan hoặc cá nhân  và phải cư trú tại Antigua & Barbuda. Các bản sao của Điều lệ công ty, biên bản ghi nhớ và Giấy chứng nhận thành lập phải được lưu giữ tại Văn phòng đăng ký.

Họp đại hội – Các cuộc họp đại hội thường niên không bắt buộc và có thể được tổ chức ở bất cứ đâu. Các cuộc họp có thể được tổ chức qua điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác; hoặc là giám đốc, cũng như các cổ đông, có thể bỏ phiếu thông qua ủy quyền.

Chữ ký điện tử – Được phép.

Tái định cư – Một thực thể nước ngoài có thể tiếp tục là một Công ty Kinh doanh Quốc tế Antigua & Barbuda và ngược lại.

Tuân thủ – 1 công ty bắt buộc phải lưu giữ hồ sơ tài chính, điều này sẽ phản ánh tình hình tài chính của một công ty. Một công ty phải lưu giữ tại văn phòng đăng ký một bản sao báo cáo tài chính của từng công ty con có tài khoản được hợp nhất trong báo cáo tài chính của công ty.Không có yêu cầu phải nộp tài khoản kiểm toán hoặc lợi nhuận hàng năm cho chính quyền nếu công ty đang tiến hành kinh doanh độc quyền bên ngoài Antigua.l  Bảo mật Cổ đông l  Bảo mật Giám đốcl  Yêu cầu Cổ đông công tyl  Yêu cầu Giám đốc công tyl  Yêu cầu giám đốc địa phươngl  Yêu cầu thư kýl  Yêu cầu thư ký địa phươngl  Yêu cầu họp đại hội thường niênl  Cho phép tái định cưl  Chữ ký điện tửl  Lợi nhuận hàng năml  Tài khoản kiểm toánl  Miễn tài khoản kiểm toánl  Quản lý giao dịch

  Luật Chung cơ sở pháp lý

 • 1 Cổ đông tối thiểu
 • 1 Giám đốc tối thiểu
 • USD 1  là vốn phát hành tối thiểu
 • –  là vốn thanh toán tối thiểu
 • Bất kỳ loại ngoại tệ nào
 • Bất kỳ Địa điểm nào cho Đại hội thường niên
 • 2018 AEOI

Thuế

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp – Các công ty được thành lập theo Đạo luật kinh doanh quốc tế vận hành kinh doanh bên ngoài Antigua được miễn thuế. Các IBC vận hành kinh doanh tại Antigua phải tuân theo Đạo luật thuế thu nhập và bị đánh thuế ở mức tiêu chuẩn (hiện tại là 25%).

Các loại thuế khác – Antigua và Barbuda không đánh thuế cá nhân trực tiếp. Miễn thuế thu nhập cá nhân, cũng như thặng dư, tài sản ròng và thuế thừa kế . Thuế bất động sản từ 0,1% đến 0,5% theo giá trị thị trường được thẩm định và thuế trước bạ đối với việc mua bán bất động sản là 7,5% cho người bán và 2,5% cho người mua. Người bán không cư trú phải chịu thuế trước bạ 5% theo định giá của giá trị của bất động sản.

Người mua không cư trú cần phải có giấy phép sở hữu người nước ngoài ở mức 5% giá trị của tài sản.

 • Miễn thuế thu nhập nước ngoài
 • Miễn thuế thặng dư vốn nước ngoài
 • Miễn thuế cổ tức ở nước ngoài
 • Nguyên tắc CFC (Controlled Foreign Company Rules): nguyên tắc kiểm soát công ty nước ngoài
 • Quy định cổ phần hóa vốn
 • Bằng sáng chế
 • Ưu đãi Thuế & Tín dụng
 • Thuế bất động sản
 • Thuế tài sản
 • Thuế thừa kế tài sản
 • Thuế chuyển nhượng
 • Thuế vốn
 • 0% thuế suất thuế thu nhập nước ngoài
 • 25% thuế suất doanh nghiệp
 • 0% thặng dư vốn thuế suất
 • 0% cổ tức nhận được
 • 0% khấu trừ cổ tức thuế suất
 • 0% khấu trừ lãi thuế suất
 • 0% khấu trừ tiền bản quyền thuế suất
 • 0 Kết chuyển lỗ thuế ngược về trước (Năm)
 • 0 Kết chuyển lỗ thuế tính vào năm tới (Năm)
 • 0% thuế suất thu nhập cá nhân
 • 31 Hiệp định thuế

 

 

Dịch vụ

Thành lập Công ty Kinh doanh Quốc tế Antigua (IBC)

Gói dịch vụ thành lập công ty bao gồm:

 • Tất cả phí đăng ký và lệ phí chính phủ được áp dụng
 • Giấy chứng nhận thành lậpBiên bản ghi nhớ và các điều lệ của công ty
 • Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
 • Thư chấp nhận giám đốc
 • Nghị quyết hội đồng đầu tiên
 • Đăng ký thành viên
 • Đăng ký Giám đốc Chứng chỉ cổ phầnDịch vụ Văn phòng đăng ký & đại lý đăng ký bao gồm tất cả các khoản phí cho năm tài chính
 • Chuyển phát nhanh tài liệu công ty

Thời gian thành lập công ty: 1 – 2 tuần.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.