fbpx

Công ty Estonia

Chủ sở hữu công ty Estonia có thể bất kỳ pháp nhân hoặc cá nhân nào.Khi thành lập công ty mới, sang lập viên phải trực tiếp xuất hiện tại phòng công chức Estonia lập quyết định thành lập công ty, và thành viên hội đồng quản trị tương lai phải đồng ý bằng văn bản có công chứng rằng họ tham gia hội đồng quản trị của công ty

Công ty offshore có thể là sáng lập viên

Trong thời gian đăng ký công ty,mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại Estoni cho công ty sắp thành lập. Nếu mua công ty có sẵn, sẽ chuyển quyền sử dụng tài khoản đó.

Cho các nhà đầu tư nước ngoài, xét về quan điểm tối ưu hoá thuế, phổ biến nhất 2 dạng công ty Estoni OSAUHING và AKTSIASELTS.

1. OSAUHING

Công ty trách nhiệm hữu hạn. là pháp nhân có thanh toán vốn pháp định tối thiểu: 40 000 EEK (~€2 560)

Cấu trúc công ty

Cấu trúc quản trị Osauhing – Quản trị (không giám đốc). Quyền và nghĩa vụ của HĐQT được điều chỉnh bởi luật thương mại và điều lệ công ty. Trong HĐQT – chỉ có cá nhân. Đa số thành viên phải người cư trú Estoni.HĐQT công ty có thể thực hiện hoạt động kinh doanh tự chủ, hoặc thuê giám đốc

Báo cáo thuế

Osauhing bắt buộc tổ chức thực hiện báo cáo thuế và nộp hàng tháng theo thuế TNDN và thuế xã hội (trong trường hợp công ty không có nhân viên, thì nộp báo cáo thuế trắng), và thuế từ doanh số (Nếu Osauhing không có mã số VAT). Hàng năm Osauhing nộp quyết toán tài chính vào phòng thống kê thương mại trong thời gian nửa năm kể từ ngày kêt thúc năm tài chính

Quy trình đăng ký

Khi mua công ty Estoni có sẵn dạng (Osauhing), chủ sở hữu mới cần phải ký hợp đồng mua bán cổ phần có công chứng với sự có mặt của công chứng viên và chủ sở hữu cũ

Khi mua công ty Estoni có sẵn dạng (Osauhing), chủ sở hữu mới cần phải ký hợp đồng mua bán cổ phần có công chứng với sự có mặt của công chứng viên và chủ sở hữu cũ

2. AKTSIASELTS

Công ty cổ phần. Là pháp nhân có thanh toán tối thiểu vốn pháp định – 400 000 ЕЕК (~ €25 600).

Cấu trúc

Trong ban giám đốc Aktsiaselts cần có tối thiểu 3 cá nhân, quốc tịch không giới hạn . Trong HĐQT tối thiểu 1 cá nhân, nhưng tối đa phải cư trú Estoni

Báo cáo thuế

Kiểm kê cổ phần thực hiện do Trung tâm Deposit Trung Ương Estoni. Để làm điều đó cô đông phải có tài khoản thanh toán và tài khoản Deposit (dành cho giấy tờ có giá) trong một ngân hàng thương mại Estoni. Báo cáo tương tự như của Osauhing

Quy trình đăng ký

Khi mua công ty cô phần (Aktsiaselts) chủ sở hữu mới phải mở tài khoản thanh toán tại một ngân hàng thương mại Estoni va tài khoản Depo tại trung tâm Deposit Trung Ương. Trong thời gian thực hiện mua bán, người bán phải chuyển toàn bộ cổ phần từ tài khoản Depo của mình sang tài khoản Depo của chủ mới

Chính sách thuế

Công ty đăng ký tại Estoni, tự đông được đăng ký trong cơ quan thuế, uỷ ban thuế và hải quan , mà cơ quan đó cấp giấy xác nhận chế độ cư trú thuế của công ty theo mẫu quy định.Lợi nhuận nhận được bởi người không cư trú từ các hoạt động kinh doanh chịu thuế 35% (áp dụng khi phân chia lợi nhuận). Thuế thu nhập cá nhân 26%, thuế xã hội 33%, các loại thuế khác, như bảo hiểm thất nghiệp, quỹ hưu trí vào khoảng 1,5% – 2%Nếu doanh thu công ty vượt 250 000 EEK (€16 000), bắt buộc nhận mã số VAT, theo đó phải trả 18% thuế

Lợi thế của công ty Estoni

  • Luật pháp rành mạch rõ ràng đáp ứng yêu cầu của EU
  • Thuế TNDN khi chưa phân chia : 0%
  • Không có hàng rào thuế quan với EU• Khả năng sử dụng rộng rãi công nghệ IT
  • Hệ thống ngân hàng phát triển
  • Vị trí địa lý thuận tiện, hệ thống vận tải transit phát triển

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.