fbpx

Đã có cơ quan chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền từ 1/8/2014

(AT Express) – Từ 1/8/2014, sẽ áp dụng quyết định Thanh tra, giám sát ngân hàng giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền theo quy định mới.


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/8/2014.

 

Theo đó, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng cục, trực thuộc NHNN, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi; Tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN; thực hiện phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc NHNN.

 

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và trụ sở chính tại TP. Hà Nội.

 

Cơ quan này có nhiệm vụ trình Thống đốc NHNN để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định: Các dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Dự thảo Nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng chống rửa tiền và bảo hiểm tiền gửi. Chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án quan trọng về đổi mới và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng chống rửa tiền và bảo hiểm tiền gửi.

 

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng còn có nhiệm vụ thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra ngân hàng, thanh tra về phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi và thanh tra về các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng quy định tại Khoản 1, điều 2 Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc NHNN; thanh tra vụ việc do Thống đốc NHNN.

 

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng còn có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giám sát; hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra, giám sát ngân hàng đối với Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giám sát ngân hàng, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố trong phạm vi quản lý nhà nước của NHNN… Yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố…

 

Về cơ cấu tổ chức, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có 11 đơn vị trực thuộc. Cơ quan có Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và không quá 3 Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng. Trường hợp đặc biệt cần có trên 3 Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng do Thống đốc NHNN bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi Thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

 


Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.