fbpx

Được sử dụng thông báo của cơ quan thuế để thay thế bảng kê nộp thuế

Nhằm giảm bớt công việc kê khai, lập bảng kê nộp thuế, Thông tư 84 quy định NNT được sử dụng thông báo, quyết định của cơ quan thuế để thay thế bảng kê nộp thuế.


Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 3276/TCT-KK giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 84/2016/TT-BTC (84). Trong đó, có rất nhiều điểm mới nhằm chuẩn hóa các quy trình quản lý thu, nộp thuế điện tử. TBTCVN trích đăng một số nội dung, chủ yếu liên quan đến NNT.


Công văn cho biết, ngày 17/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84 hướng dẫn hướng dẫn thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa. Đây là điển hình cho việc một thông tư sửa nhiều thông tư, nhằm mục tiêu, cải cách, hiện đại hóa quy trình quản lý, thu nộp thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.


Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế (NNT) trên địa bàn quản lý các nội dung mới của Thông tư số 84; kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu mới của Thông tư 84.


Quy định nguyên tắc trao đổi thông tin liên quan


Sửa đổi, bổ sung quy định về “ngày nộp thuế”. Mặc dù quy định về ngày nộp thuế đã có tại nhiều văn bản pháp quy, nhưng hiện nay vẫn xảy ra một số trường hợp ngày nộp thuế theo chứng từ của NNT sai khác với ngày nộp thuế được trao đổi trên hệ thống truyền nhận giữa ngân hàng với cơ quan KBNN, dẫn tới việc hạch toán tiền thuế và tính tiền chậm nộp của NNT bị sai lệch.


Nhằm hướng dẫn ngân hàng, cơ quan KBNN xác định, ghi nhận đúng ngày nộp thuế trong quá trình luân chuyển thông tin thu nộp NSNN, Thông tư 84 đã quy định ngày nộp thuế được xác định theo từng trường hợp: Nộp thuế qua giao dịch điện tử; nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu. Đồng thời có quy định cụ thể cách ghi nhận ngày nộp thuế đối với trường hợp nộp thuế thay.


Trước đây, Thông tư 85/2011/TT-BTC (85), Thông tư 156/2013/TT-BTC (156) chưa quy định việc xác định “ngày nộp thuế” đối với trường hợp nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu, trường hợp người khác nộp thuế thay cho NNT.


Thông tư số 85, Thông tư số 32/2014/TT-BTC (32) chưa có các quy định về nguyên tắc trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan. Việc truyền, nhận thông tin thu nộp NSNN chưa được điện tử hoá hoàn toàn, vẫn còn tình trạng xử lý thủ công làm giảm tính kịp thời trong việc truyền nhận, hoàn thiện thông tin thu nộp NSNN.


Thông tư 84 quy định nguyên tắc trao đổi thông tin thu nộp NSNN giữa các bên liên quan (cơ quan thuế, KBNN, ngân hàng) được thực hiện bằng phương thức điện tử để đảm bảo thông tin được truyền nhận kịp thời, đầy đủ và chính xác.


Cụ thể: Cơ quan thuế, cơ quan KBNN, ngân hàng phối hợp thu, ngân hàng uỷ nhiệm thu sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong việc trao đổi danh mục dùng chung, dữ liệu về NNT, dữ liệu về khoản thuế, số thuế đã thu nộp NSNN.


Trường hợp có sự cố kỹ thuật không áp dụng được phương thức giao dịch điện tử, các bên tạm thời trao đổi thông tin liên quan đến thu nộp NSNN bằng phương thức phù hợp khác.


Thông tin thu nộp NSNN ở dạng thông điệp điện tử được ký xác nhận bằng chữ ký điện tử.


Về thủ tục thu nộp thuế


Trước đây, Thông tư số 85 chưa quy định các thông tin bắt buộc trên chứng từ nộp tiền. Thông tư 84 hướng dẫn thực hiện nộp thuế điện tử qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp.


Cụ thể: Lập chứng từ nộp thuế theo hình thức nộp thuế điện tử qua dịch vụ thanh toán điện tử do ngân hàng cung cấp (như ATM, internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác) theo hướng dẫn tại quy trình sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của từng hệ thống ngân hàng.


Thông tư mới cũng bổ sung quy định dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp phải đảm bảo các thông tin từ khoản 1 đến khoản 8, Điều 6 Thông tư số 84/2016/TT-BTC.


Nhằm giảm bớt công việc kê khai, lập bảng kê nộp thuế, Thông tư 84 quy định NNT được sử dụng thông báo, quyết định của cơ quan thuế để thay thế bảng kê nộp thuế.


Thông tư hướng dẫn chi tiết quy trình thu nộp tại quầy giao dịch của ngân hàng ủy nhiệm thu, ngân hàng phối hợp thu, cơ quan KBNN từ khâu kiểm soát thông tin, điều chỉnh sai sót thông tin đến khâu trích tiền từ tài khoản hoặc thu tiền mặt, hoàn tất chứng từ nộp thuế và cấp cho người nộp thuế 1 liên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu ban hành kèm theo Thông tư 84).


Giấy nộp tiền vào NSNN cấp cho NNT phải có đầy đủ thông tin đã kê khai trên bảng kê nộp thuế hoặc thông tin trên quyết định/thông báo của cơ quan thuế; thông tin ngày nộp thuế; chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt chứng từ nộp thuế.


Trước đây, việc này thực hiện (theo công văn 16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 hướng dẫn thu NSNN theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 126/2014/TT-BTC) tách riêng quy trình thu nộp theo ngân hàng phối hợp thu, ngân hàng ủy nhiệm thu, cơ quan KBNN.


Đồng thời, chưa có quy định và hướng dẫn trường hợp NNT dùng thông báo, quyết định của cơ quan thuế để thay cho việc lập bảng kê nộp thuế./.

Kế hoạch nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin liên quan

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với KBNN và các ngân hàng thương mại triển khai nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thu nộp NSNN, trao đổi thông tin theo hình thức giao dịch điện tử. Dự kiến trong quý 1 năm 2017 sẽ đồng bộ nâng cấp,  triển khai các ứng dụng sau:

– Dịch vụ nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đáp ứng các mẫu biểu, quy trình mới.

– Cung cấp dịch vụ thông báo/ tra cứu số thuế đã nộp thông qua tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Thực hiện thủ tục tra soát điện tử giữa cơ quan thuế với cơ quan KBNN, NNT; thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN với cơ quan kho bạc nhà nước bằng phương thức điện tử.

– Thực hiện thủ tục người nộp thuế đề nghị và cơ quan thuế xác nhận số đã nộp NSNN theo phương thức giao dịch điện tử.

– Nâng cấp chương trình thu NSNN tại KBNN, hệ thống ngân hàng phối hợp thu, hệ thống ngân hàng uỷ nhiệm thu.

– Nâng cấp hệ thống thanh toán liên ngân hàng (CITAD) đáp ứng truyền nhận đủ thông tin thu nộp NSNN.

– Nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý thu nộp NSNN giữa các cơ quan thuộc Bộ Tài chính (Cục Tin học Thống kê, KBNN, Tổng cục Thuế).

 

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.