fbpx

Lệ phí cấp phép quy hoạch là 2 triệu đồng/giấy phép

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. 

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.