fbpx

Lệ phí cấp phép quy hoạch là 2 triệu đồng/giấy phép

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

 

Theo đó, Thông tư 171/2016/TT-BTC  áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

 

Thông tư nêu rõ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch theo quy định tại Điều 47 Luật xây dựng, Điều 40 Luật quy hoạch đô thị có nhiệm vụ tổ chức thu, kê khai, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư này.

 

Thông tư quy định, mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch là 2 triệu đồng/1 giấy phép. Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017; thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch./.

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.